โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิตอล
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน “สัปดาห์ห้องสมุดและส่งเสริมการใช้เทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา