โลโก้เว็บไซต์ 19-02-63 กพน 9 มทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

19-02-63 กพน 9 มทร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนากองพัฒนานักศึกษา 9 มทร.จับมือสร้างเครือข่ายพัฒนางานกิจการนักศึกษา
             กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา 9 ราชมงคล ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา