โลโก้เว็บไซต์ BALA Exhibition 2020 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BALA Exhibition 2020

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาBALA Exhibition 2020
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการและผลงานความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิชาชีพ ของนักศึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาสู่ระดับชาติและนานาชาติ (BALA...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา