โลโก้เว็บไซต์ 13-03-63นิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยครูกวางซี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13-03-63นิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยครูกวางซี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะศิลปกรรมฯจัดแสดงผลงานของนักศึกษาแลกเปลี่ยน พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยน ด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยครูกว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา