โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุม ITA  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดประชุม ITA

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จัดประชุม ITA พร้อมคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “โครงอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานยของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา