โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย Aerosol Box 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 อาจารย์ผดุงศักดิ์  วงศ์แก้วเขียว ตัวแทนอาจารย์กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งมอบกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา