โลโก้เว็บไซต์ ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด หน่วยบริการ มทร.ล้านนา มอบเงินสนับสนุนกลุ่มครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19
  วันที่ 3 เมษายน 2563 อาจารย์ดำรง ธรรมไชย ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่จำกัด มอบเงินสนับสนุนแก่กลุ่มพลัง "ครูราชมงคลล้านนาต้าน COVID - 19" จำนวน 10,000 บาท โดยมี ผศ.เกรียงไ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา