โลโก้เว็บไซต์ วศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนาวศร.8 รวมใจสู้ภัย COVID-19
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ดร.ปาลินี  สุมิตสวรรค์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนจากระบบขนส่งทางราง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา