โลโก้เว็บไซต์ มอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Box)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนาสสจ.เชียงใหม่รับมอบ face shield และกล่องกันเชื้อฟุ้งกระจาย (Aerosol Boxs) จาก มทร.ล้านนา และภาคีเครือข่าย ส่งต่อไปยัง รพ.ประจำอำเภอ ทั้ง 25 แห่งของเชียงใหม่
   วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยคณะวิทยากรจิตอาสา 904 หลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา