โลโก้เว็บไซต์ สนับสนุนระบบสารสนเทศการลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สนับสนุนระบบสารสนเทศการลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 เมษายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สนับสนุนระบบสารสนเทศการลงทะเบียนจุดคัดกรอง COVID-19 จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มความรวดเร็วการให้บริการประชาชน  
     วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2563 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าทิ่อธิการบดี  ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา