โลโก้เว็บไซต์ ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤษภาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข
ตู้ปั๋นใจ๋ ปั๋นสุข เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดตั้ง “ตู้ปั๋นใจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา