Website logo มทร.ล้านนา ร่วมกับ กฟผ. มอบหน้ากากอนามัยให้ชุมชนในพื้นที่โครงการวิจัย | Rajamangala University of Technology Lanna

มทร.ล้านนา ร่วมกับ กฟผ. มอบหน้ากากอนามัยให้ชุมชนในพื้นที่โครงการวิจัย

Publish : Monday 01 June 2020 By RMUTL

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา