โลโก้เว็บไซต์ 08-06-63 ลงนามในสัญญาทุนกระกนิษฐาสัมมนาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

08-06-63 ลงนามในสัญญาทุนกระกนิษฐาสัมมนาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนากสศ. ทำสัญญามอบ“ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” แก่เด็กช้างเผือก มทร.ล้านนา 3 ราย สนับสนุนทุนเรียนต่อ ตรี โท เอก ตอบโจทย์ประเทศ S-Curve New S-Curve STEM
              เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2563 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณะบดีคณะวิศวกรรมศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา