โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ระบิน ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ รอบที่ 3 16 เครื่อง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ระบิน ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ รอบที่ 3 16 เครื่อง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาผศ.ระบิน ส่งมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ (ครั้งที่ 3) 16 เครื่อง
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรพงศ์  บางพาน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผศ.ระบิน  ปาลี อาจารย์ผู้ออกแบบและสร้าง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา