โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเครือข่ายความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเครือข่ายความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมการประชุมเครือข่ายความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เตรียมนักศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย
นายศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในนามผู้แทนหลักสูตรเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา