โลโก้เว็บไซต์ โครงการประชถมเพื่อขับคเลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (25-26 มิถุนายน 2563) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการประชถมเพื่อขับคเลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (25-26 มิถุนายน 2563)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 27 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา จัดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ได้จัดโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขึ้น โดยวันที่ 25 มิถุนายน 2563 การประชุมเพื่อทบทวน ถ่ายทอด สรุปว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา