โลโก้เว็บไซต์ อบรมพัฒนาทักษะช่างประจำสถานีโครงการหลวงขุนแปะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมพัฒนาทักษะช่างประจำสถานีโครงการหลวงขุนแปะ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา