โลโก้เว็บไซต์ 13-07-63 มอบเครืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13-07-63 มอบเครืองวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อตรวจวัดนักศึกษา ป้องกันโควิด-19
           ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ ซึ่งออกแบบและจัดสร้างโดยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา