โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ และร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายพันธมิตรยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแทพย์สู่เชิงพาณิชย์  ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยโมเดล BGC Economy  ร่วมกับกร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา