โลโก้เว็บไซต์ นศท.ชั้นที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ร.7 พัน.5 อ.ปาย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นศท.ชั้นที่ 3 เข้าร่วมฝึกภาคสนาม ร.7 พัน.5 อ.ปาย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา