โลโก้เว็บไซต์ อบรมสัมมนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ใสถาบันอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมสัมมนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ใสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เปิดเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างประธานหลักสูตรและครูพี่เลี้ยงในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่  พร้อมร่วมสะท้อนมุมมองและถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานสหกิจศึกษา
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการอบรมสัมมนา "การจัดรูปแบบการเรียนการสอนโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ใสถาบันอุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 ณ สวนพฤกษศาสตร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา