โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร แก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอาหาร แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ
     วันที่ 29 สิงหาคม 2563 อาจารย์รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา หัวหน้าโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรและแปรรูปอาหาร ในพื้นที่โครงการหลวง โครงการหลวงขยายผล โครงการอันเนื่องมาจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา