โลโก้เว็บไซต์ 02-09-63 CRCI #6 2020 online | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

02-09-63 CRCI #6 2020 online

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (CRCI 2020 Online)
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับภาคีเครือข่ายสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา