โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
ผศ.ชัยรัตน ปานสุวรรณจิตร์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านวัฒนธรรมองค์กร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา