โลโก้เว็บไซต์ ผศ.วาสนา สายมาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.วาสนา สายมาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาผศ.วาสนา สายมาร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ Exhibition on Scottish – Thai Craft & Design Exchange
ผศ.วาสนา  สายมา  หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา