โลโก้เว็บไซต์ ประชุมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการนำรถกระทง มทร.ล้านนา เข้าร่วมประกวด ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (6 ตุลาคม 2563) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการนำรถกระทง มทร.ล้านนา เข้าร่วมประกวด ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 (6 ตุลาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาศูนย์วัฒนธรรมศึกษา ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมวางแผนการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
        เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 406 อาคารเรียนรวมและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา (เจ็ด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา