โลโก้เว็บไซต์ นิทรรศการ Koyori Project 2020   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิทรรศการ Koyori Project 2020  

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 ตุลาคม 2563 โดย มทร.ล้านนานิทรรศการ Koyori Project 2020  
สมาคมวัฒนหัตศิลป์ล้านนา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดนิทรรศการ Koyori Project 2020  “โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการ เสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่ทอในเขตภาคเหน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา