โลโก้เว็บไซต์ อบรม rosetta 27มิย59 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรม rosetta 27มิย59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
          27 มิถุนายน 2559 ณ ห้องพัฒนาศักยภาพ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมการใช้โปรแกรม Rosetta Stone แก่ผู้บริหาร คณาจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา