โลโก้เว็บไซต์ สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สร้างฝายสร้างความชุ่มชื้นเฉลิมฉลองเชียงใหม่ 720 ปี

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา