โลโก้เว็บไซต์ วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรมวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ ประจำปี 2564
     วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวแววดาว ญาณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ ในนามมห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา