โลโก้เว็บไซต์ 24-3-64-ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

24-3-64-ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 5 ราย
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. และหลักเกณฑ์ตามข้อบังมหาวิทยาลัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา