โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี จัดสงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานประเพณี จัดสงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา สืบสานประเพณี จัดสงน้ำพระพุทธสิหิงค์และสักการะพระศรีศากยมุนี
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  อนุรักษ์และสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น จัดพิธี “สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ และสักการะพระศรีศากยมุนี” เนื่องในประเพณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา