โลโก้เว็บไซต์ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3 (SBTC-LP ระยะที่3) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3 (SBTC-LP ระยะที่3)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีให้การต้อนรับผู้บริหารจากสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ในระยะที่ 3
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับนางเจิดฤดี ชินเวโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนางขนิษฐา โสภานนท์ ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา