โลโก้เว็บไซต์ ปิยธิดา  จันทร์ศรี ส่งผลงาน Old familiarity to work in a new place คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปิยธิดา  จันทร์ศรี ส่งผลงาน Old familiarity to work in a new place คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาปิยธิดา  จันทร์ศรี ส่งผลงาน Old familiarity to work in a new place คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน
นางสาวปิยธิดา  จันทร์ศรี นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดออกแบบสถานที่ทำงานภายในบ้าน Weera...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา