โลโก้เว็บไซต์ Pre-Talent Mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Pre-Talent Mobility

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนาเปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2564
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2564 -----------------------------


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา