โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน Nile Creek Rescue ส่งผลงาน “เครื่องเติมอากาศสัญชาติไทย ที่เข้าใจปลานิล” คว้าชนะเลิศ U2T National Hackathon 2021 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมงาน Nile Creek Rescue ส่งผลงาน “เครื่องเติมอากาศสัญชาติไทย ที่เข้าใจปลานิล” คว้าชนะเลิศ U2T National Hackathon 2021

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนาทีมงาน Nile Creek Rescue ส่งผลงาน “เครื่องเติมอากาศสัญชาติไทย ที่เข้าใจปลานิล” คว้าชนะเลิศ U2T National Hackathon 2021
ขอแสดงความยินดีกับ ทีมงาน Nile Creek Rescue  U2T ต.สันกลาง  อ.พาน จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัยและ ผศ.ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ ผู้ควบคุม คว้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา