โลโก้เว็บไซต์ รางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ซุ้มจำหน่ายสินค้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ซุ้มจำหน่ายสินค้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 โดย มทร.ล้านนานศ.เตรียมสถาปัตย์ฯ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลการประกวดแนวคิดการออกแบบ “ซุ้มจำหน่ายสินค้า
วันที่ 14 มีนาคม 2565 หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ได้ส่งตัวแทนนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดแนวคิดในการออกแบบสถาปั...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา