โลโก้เว็บไซต์ 04-07-65 TRM Day  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

04-07-65 TRM Day

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกิจกรรม RMUT-TRM Day ศึกษา เรียนรู้และแก้ปัญหาสู่การพัฒนาสถานประกอบการ
          วันที่ 4  กรกฎาคม 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา