โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 3 ราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ จำนวน 3 ราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กรกฎาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 3 ราย
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา