โลโก้เว็บไซต์ 13-09-65 แสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13-09-65 แสดงความยินดีนายกสภามหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาอธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนายกสภามหาวิทยาลัยในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา