โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน เปิดเวทีประชาพิจารย์รับฟังข้อเสนอแนะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน เปิดเวทีประชาพิจารย์รับฟังข้อเสนอแนะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา