Website logo เงื่อนไขและข้อกำหนด รับเรื่องร้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับเรื่องร้องเรียนทั่วไป

เงื่อนไขและข้อกำหนด

1. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะขอความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นองค์ประกอบในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
โดยประกอบด้วย

  • 1. ชื่อ – นามสกุล
  • 2. รหัสประจำตัวประชาชน
  • 3. ที่อยู่
  • 4. เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  • 5. E-mail

2. วัตถุประสงค์การขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเป็นองค์ประกอบในเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ทราบถึงตัวตนของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์, ข้อมูลการติดต่อในกรณีประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์นั้น

        การคุ้มครอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยพิจารณาดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอนโดยปกปิดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ไว้เป็นความลับ

*กรณีมีการระบุชื่อผู้ถูกร้องจะคุ้มครองทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เนื่องจากข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏ


หมายเหตุ

-    ผู้ร้องแจ้งชื่อ รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรและอีเมลไม่ชัดเจน โดยร้องเรียนกล่าวหาผู้อื่นโดยปราศจากรายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ มหาวิทยาลัย จะงดดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และจำหน่ายเรื่องดังกล่าว

-    ผู้ร้องแจ้งชื่อ รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรและอีเมลที่ชัดเจน แต่เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เป็นการกล่าวหาผู้อื่น โดยปราศจากรายละเอียดไม่สามารถดำเนินการได้ มหาวิทยาลัยจะติดต่อผู้ร้องผ่านทาง E-mail หรือเบอร์โทร ของผู้ร้อง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือให้ผู้ร้องยืนยันเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ก่อนที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

-    ผู้ร้องแจ้งชื่อ รหัสประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรและอีเมลไม่ชัดเจนหรือเป็นบัตรสนเท่ห์ แต่เรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์เพื่อส่วนรวมของมหาวิทยาลัย เช่น การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ก็ให้พิจารณาส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ดังกล่าวให้ต่อผู้บริหารรับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนการร้องเรียน คลิกเพื่ออ่าน !!
ขั้นตอนร้องทุกข์ คลิกเพื่ออ่าน !!

สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน จากช่องทางหน้าเว็ปไซด์ มทร.ล้านนา คลิกเพื่ออ่าน !!

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon