Website logo รับเรื่องร้องเรียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องร้องเรียน


หลักฐาน
เลือกไฟล์
ยังไม่มีหลักฐาน ( ถ้ามี )
สามารถเลือกได้หลายไฟล์ แต่แสดงชื่อไฟล์ที่เลือกแค่ไฟล์เดียว

ขั้นตอนการร้องเรียน คลิกเพื่ออ่าน !!
ขั้นตอนร้องทุกข์ คลิกเพื่ออ่าน !!
โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คลิกเพื่ออ่าน !!

สรุปจำนวนการร้องเรียนทุจริต คลิกเพื่ออ่าน !!
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียน จากช่องทางหน้าเว็ปไซด์ มทร.ล้านนา www.rmutl.ac.th และสื่อออนไลน์ คลิกเพื่ออ่าน !!

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา