โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำปี 2565 โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เวียงเจ็ดลินเข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา