โลโก้เว็บไซต์ เข้าร่วมการประชุมจัดทำองค์ความรู้ฯ ประเพณีสงกรานต์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เข้าร่วมการประชุมจัดทำองค์ความรู้ฯ ประเพณีสงกรานต์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 โดย มทร.ล้านนาตัวแทนนักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 มีนาคม 2566 ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมประชุมจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา