โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร อ่อนหวาน จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา