โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงพื้นที่ตัดสินรางวัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะกรรมการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงพื้นที่ตัดสินรางวัล

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มีนาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาคณะกรรมการอุตสากรรมท่องเที่ยวลงพื้นที่ตัดสินรางวัล
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะพี่เลี้ยงและที่ปรึก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา