โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวง มหาวรรณ์ฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวง มหาวรรณ์ฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวง มหาวรรณ์ฯ และเปิดป้ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผศ.สนิท  พิพิธสมบัติ ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา