โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน นำตัวแทนชุมชนแม่ว่าง ศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน นำตัวแทนชุมชนแม่ว่าง ศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาผศ.ดวงพร นำชุมชนบ้านแม่หว่าง เรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผศ.ดวงพร อ่อนหวาน หัวหน้าศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นวิทยากรนำตัวแทนจากชุมชนบ้านแม่หว่าง ตำบลนาทราย อำเภอลี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา