โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยีร่วมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คลินิกเทคโนโลยีร่วมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยีร่วมลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยี
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมทีมงานคลินิกเทคโนโลยี ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา